งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนได้ไปดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ และได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.

กิจกรรมสร้างโรงเรียนเครือข่าย

ระหว่างวันที่ 25 พ.ค 2551 ถึงวันที่ 19 ธ.ค 2551 ชมรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร) และชมรม อ.ย.น้อย จัดกิจกรรมสร้างโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 14 โรงเรียน

 โครงการปลุกจิตสำนึก

โครงการปลุกจิตสำนึกบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำและส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมแกนนำนักเรียน ระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2552

การแข่งขันการขับร้องอนาซีตแสงธรรมครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2551 โรงเรียนได้จัดโครงการขับร้องอนาซีตโรงเรียนสังกัด สพท.นธ. โดยมีนางสุชาดา พันธุ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีและได้เชิญกลุ่มนักร้องอนาซีดวงโซเพียจากประเทศมาเลยเซียมาให้ความสนุกสนานแก่นักเรียน

    พบปะผู้บริหารโรงเรียนและมอบทุนแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ผบ.ฉก นราธิวาส พลตรี ธิรชัย นาควานิชได้มาเยื่ยมโรงเรียน มอบทุนและบริการแพทย์เคลื่อนที่แก่บุคลากร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพบปะบุคลากรของโรงเรียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 นายธนน เวชกรกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พบปะบุคลากรของโรงเรียนเพื่อทราบปัญหา นำนโยบายและข้อราชการที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ

ถาพบรรยากาศการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2552

ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2552

 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศพิธี

 มอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 สำหรับนักเรียนชั้นซานาวีและมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2552

الدورة الصفية في تكشيف اللغة العربية

ในระหว่างวันที่ 5 -17 เมษายน 2552 โรงเรียนได้เปิดสอนภาคฤดูร้อนภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนที่สนใจ

 โครงการ Junior Summer tuition 3

ระหว่าง วันที่ 6 -26 เมษายน 2552 ชมรมศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาทุกสถาบันได้จัดค่ายสำหรับนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ที่สนใจเพื่อนเตรียมตัวในการสอบ โอเน็ต และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2552

ระหว่างวันที่ 26 -28 เมษายน โรงเรียนได้จัดค่ายนักเรียนชั้น ม.1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง

ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2552 ทางโรงเรียนได้ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2552

ผอ.งานกองทุนและสวัสดิการ ผอ.งานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 2 มิถุนายน 2552 นายจิระพันธ์ พุทธิสวัสด์ ผอ.กองทุนและสวัสดิการ นางสาววาสนา เปี่ยมใส ผอ.กองโรงเรียนนโยบายพิเศษ และคณะมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อนวิทยาคารอาคารสงเคราะห์

 ร่วมพิธีเปิด สช. จังหวัด

วันที่ 3 มิถุนายน 2552 ผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียนได้ไปร่วมพิธีเปิด สช. จังหวัด โดยมี       ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอาหาร

วันที่ 4 มิถุนายน 2552 อย.น้อยโรงเรียนได้ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมี และจุลินทรีย์ ตามโครงการหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร

ประกวด อย.น้อย ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 9 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการเขต อย.น้อย ได้เข้ามาตรวจโรงเรียนเพื่อการแข่งขัน อย.น้อย ดีเด่น ในปีนี้

 เสนาธิการ ฉก.นราธิวาส เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 11 มิ.ย 52 พ.อ.มนูญ วีถี เสนาธิการ ฉก.นราธิวาส ได้พบบะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

Next = >