Selamat Hari Raya Aldil fitri

 Maaf maafan sesama insan ,  ngunjung mengunjungi terus di amal 

งานอนาซีด สานสัมพันธ์สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2554 ทางโรงเรียนได้จัดการแข่งขันอนาซีด ครั้งที่ 4 มีโรงเรียนสังกัด สพปเข้าร่วมแข่งขัน 60 โรง โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชาย และโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหญิง

ติวโอเน็ต

วันที่ 26-30 มกราคม 2554 ทางโรงเรียนได้ติวโอเน็ตให้กับนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเตรียมตัวในการสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้.

คณะกรรมการนักเรียน ร.ร.ดรุศาสน์วิทยาเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 26 มกราคม 2554 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เยี่ยมโรงเรียนเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแสงธรรม

 ทัศนศึกษา

ระหว่างวันที่ 2,10,12 กุมภาพันธ์ นักเรียนชั้น ม.4ได้ไปทัศนศึกษา ณ.จังหวัดสงขลาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐ

ศึกษาดูงาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการนักเรียนศึกษาดูงาน ณ.โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ และโรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ จังหวัดพัทลุง

อบรมครู

ระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2554 ทางโรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานโดยมี ดร.อามัดไญนี ดาโอะ เป็นวิทยากร

ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร

วันที่ 23-24 มีนาคม 2554 ทางโรงเรียนได้ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ.สบย.12 จ.ยะลา

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสให้ไปจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 54 และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่3 ในการจัดนิทรรศการประเภทสวยงาม

กีฬาสีและงานเมาลิดประจำปี 2554

ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม ทางโรงเรียนแสงธรรมวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีและงานเมาลิดประจำปี 2554  (satu suara satu impian)

งานฮารีรายอ อีดีลฟิตรี

 Selamat Hari Raya Aldil-fitri ประจำปี 2554

ประชุมผู้ปกครอง

 ระหว่างวันที่ 27 -29 ธันวาคม 2554 ทางโรงเรียนได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

งานอนาซีดสานสัมพันธ์สู่ชุมชน

ระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2555 ทางโรงเรียนได้จัดการแข่งขันขับร้องอนาซีดสานสัมพันธ์สู่ชุมชนครั้งที่ 5 มีโรงเรียนประถมศึกษาเข้าร่วม 57 โรง

 เยี่ยมโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ

ทางโรงเรียนได้นำคณะสภานักเรียนไปศึกษาดูงานโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิมาเยือนแสงธรรม

มื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาคณะสภานักเรียนโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกับสภานักเรียนเราอย่างมิตรแท้

อบรมประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ชมรมโรงเรียนเอกชนสอนกศาสนาอิสลาม สพป.นธ.เขต2 จำนวน9 โรงได้จัดอบรมบุคลากรเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ3 ณ โรงแรมเก็นติ้ง สุไหงโก-ลก

เที่ยวมาเลยเซีย กัวลาลูมปูร์-ตรังกานู

 ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม คณะบุคลากรได้รับคัดเลือกจำนวน 48 ท่านได้ไปเที่ยวชมประเทศมาเลเซีย เพื่อทำความรู้จักให้มากขี้น

ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง

 ทำความเข้าใจระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองให้ไปในแนวทางที่โรงเรียนกำหนดตามกฎระเบียบที่วางไว้

เรียนปรับพื้นฐาน

  สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  เพื่อเพิ่มพื้นฐานในการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อทำความรู้จักครูอาจารย์และเพื่อนๆนักเรียนด้วยกัน

กิจกรรม อิสเราะก์ แมะรอจ์

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อระลึกถึงการเดินทางของท่านนบีว่าได้ประสบเหตุอะไรบ้าง

อาหรับคอส

เรียนภาษาอาหรับภาคพิเศษตอนปิดเทอม

กีฬาสีและเมาลิดประจำปี2555

 ในวันที่ 1-5 กรกฏาคมทางโรงเรียนแสงธรรมวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีและงานเมาลิดประจำปี 2550

รองผู้ว่าฯเยื่ยมโรงเรียน

ท่านสามารถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมโรงเรียน

คุณครูดีเด่นประจำปี 2555

  โรงเรียนจัดของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้แก่ครูดีเด่นประจำปี

โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือ

 วันที่ 9-11 ตุลาคมทางโรงเรียนแสงธรรมวิทยาได้ส่งคณะครูอาจารย์จำนวน 54 ท่านเข้าร่วมโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื่องต้น (BTC).

มอบทุนเรียนดี

 โรงเรียนได้จัดมอบทุนให้กับนักเรียนเรียนดี ม.1 ม.4 จำนวน 162 ทุน...

NEXT  ==>>