ประวัติ โรงเรียน

โรงเรียนแสงธรรมวิทยา   จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2514 ที่หมู่บ้านบาโงซรายอ  หมู่ที่ 1 ตำบลปาเสมัส    อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  โดยมีนายหะยียะโกะ  ดาโอะ เป็นเจ้าของและเป็นโต๊ะครู ซึ่งได้ทำการสอนเฉพาะภาควิชาศาสนาอิสลาม ในรูปแบบของปอเนาะ  ใช้ชื่อว่า "ปอเนาะฎาวอียะตุลอิสลามมียะห์ ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ 85/2513 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2513 และได้ทำการสอนนักเรียนชายหญิงจำนวน 38 คน

ปีการศึกษา 2516 ได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนวิชาศาสนา เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ตามใบอนุญาตเลขที่ 67/2516 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2516 เปิดทำการสอนวิชาศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญ โดยใช้หลักสูตรภาควิชาศาสนาอิสลามตั้งแต่ชั้นอิสลามปีที่ 1-10   (ประโยคอิสลามศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย) และการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 3 ในภาควิชาสามัญ โดยนายหะยียะโกะ ดาโอะ เป็นผู้รับใบอนุญาต และนายอูมา หะยีโวะ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ มีครูที่ปฏิบัติการสอนจำนวน 3 คน มีนักเรียนจำนวน 84 คน

ปีการศึกษา 2518 ทางคณะกรรมการโรงเรียนเห็นควรให้ย้ายมายังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ ณ บ้านโต๊ะลือเเบ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในเนื้อที่ดิน 17 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อรองรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนมากขึ้นทุกปีและเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ

ปีการศึกษา 2521 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ  ชื่อมูลนิธิ แสงธรรมวิทยาเพื่อการศึกษาตามใบอนุญาต เลขที่ 1069 ลงวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2521 โดยนายแวมุหะมะ  หะยีสะแลแม เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ และนายอุสมัน  หะยีมะ เป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ

ปีการศึกษา 2525 ทางสำนักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 2 ได้รับโรงเรียนเข้าไว้ในโครงการพัฒนาชุมชนและอาชีวศึกษา ขณะเดียวกันทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารในโครงการอุดหนุนประเภทวิทยาคารสงเคราะห์ จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรภาควิชาสามัญตั้งแต่ระดับการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4  มีนักเรียนจำนวน 503 คน ครูและอุสตาซ จำนวน 26 คน ต่อมาได้ขออนุญาตขยายห้องเรียนเพิ่มเป็น 20 ห้องเรียน และสามารถรับนักเรียนเพิ่มจากเดิมเป็น 800 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ 109/2527 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2527

ปีการศึกษา 2528 ได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรใหม่ทั้งภาควิชาสามัญและวิชาศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2523 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นอิสลามศึกษาปีที่ 1-10  มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 742 คน ครูและอุสตาซ จำนวน 36 คน

ปีการศึกษา 2530 ได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่(อาคาร 2) ลักษณะคอนกรีต 3 ชั้น จำนวน 14 ห้องเรียน และได้ขออนุญาตขยายหลักสูตรภาควิชาสามัญถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามใบอนุญาตเลขที่ 131/2530 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2530

ปีการศึกษา 2534 ภาควิชาสามัญได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.. 2533) และได้เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.. 2533)

ปีการศึกษา 2536 ได้ขออนุญาตขยายห้องเรียนเป็น 38 ห้องเรียนและรับนักเรียนเพิ่มเป็น 1,260 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ 092/2536 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2536

 ปีการศึกษา 2539 ได้เปิดการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็นวิชาเลือกเสรี ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ขออนุญาตขยายห้องเรียนเป็น 45 ห้องเรียน และรับนักเรียนเพิ่มเป็น 2,025 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ 071/2539 ลงวันที่ 18 เมษายน 2539

ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้ขออนุญาตสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง (อาคาร 3) ลักษณะ 2 ชั้น จำนวน 13 ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ นธ 0060/2541 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2541 และปีการศึกษา 2542 ได้ขออนุญาตใช้อาคารดังกล่าว ตามใบอนุญาตเลขที่ นธ 0043/2545 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542 โดยให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง 48 ที่นั่ง เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับและภาษาอื่นๆ ได้อย่าสงมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,815 คน ครูและอุสตาซจำนวน 83 คน

ปีการศึกษา 2543 ได้ขออนุญาตสร้างอาคารเรียนใหม่ (อาคาร 4) ลักษณะ 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน และห้องประกอบการเรียน 25 ห้อง ซึ่งได้สร้างแล้วเสร็จในปีเดียวกัน ตามใบอนุญาตเลขที่ นธ 0010/2543 ลงวันที่ 27 เมษายน 2543 ทางโรงเรียนได้จัดห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 ห้อง นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะห์ เป็นเงิน 12,000,000 บาท(สิบสองล้านบาทถ้วน) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง (อาคาร 2) ลักษณะ 4 ชั้น 34 ห้องเรียน และได้อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยทางโรงเรียนจะสร้างแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2545

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานการประเมินคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

   
 
Copyright Saengtham School
Design by Abu.adwaa.
Home | Saengtham E-learning | เวปเพื่อนบ้าน | E-mailE-Gallery